Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1. Simako-BDM: Simako-BDM Elst B.V., Simako-BDM Apeldoorn B.V., alsook Stella Motoren als onderdeel van Simako-BDM Apeldoorn B.V., de gebruikers van deze algemene voorwaarden, respectievelijk gevestigd aan:

- Industrieweg 28, 6662PA te Elst;

- Stadhoudersmolenweg 99, 7317BP te Apeldoorn;

- Hommel 9, 7317BL te Apeldoorn.

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Simako-BDM een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Simako-BDM tot stand gekomen overeenkomst waarmee Simako-BDM zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot:

a) de verkoop en levering van één of meerdere tweewielers, onderdelen en/of toebehoren;

b) de inkoop van één of meerdere tweewieler;

c) het verrichten van werkzaamheden.

5. Tweewieler: de (snor-/brom-/motor)fiets, (motor-/brom)scooter of andere soort tweewieler, al dan niet met zijspan die onderwerp is van de overeenkomst en die aldus aan de wederpartij wordt verkocht, door Simako-BDM wordt ingekocht, dan wel ten aanzien waarvan werkzaamheden worden verricht.

6. Werkzaamheden: alle in het kader van een overeenkomst als bedoeld in lid 4 onder c te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen kunnen zijn montage-, demontage-, herstel- en onderhoudswerkzaamheden, keuringen en schadetaxaties.

7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Simako-BDM en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Simako-BDM vrijblijvend.

2. Aan een aanbod van Simako-BDM dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

3. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Simako-BDM, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Simako-BDM anders aangeeft. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat Simako-BDM de opdracht of bestelling heeft bevestigd, indien de wederpartij het aanbod van Simako-BDM langs elektronische weg heeft aanvaard.

4. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN
1. Simako-BDM spant zich in om de uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Simako-BDM treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Simako-BDM schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn van ten minste drie weken voor de nakoming is vermeld, en Simako-BDM na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

2. Indien het verzuim van Simako-BDM conform het vorige lid is ingetreden, is de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden. Gedurende de uitgestelde periode van (op)levering, zal door Simako-BDM geen eventuele prijswijziging als bedoeld in artikel 12 worden doorberekend.

ARTIKEL 5. | RISICO-OVERGANG BIJ VERKOOP EN INKOOP
1. Het risico van verlies en beschadiging van een door Simako-BDM verkochte tweewieler, onderdelen of toebehoren, gaat over op de wederpartij op het moment dat de zaak door of namens de wederpartij in ontvangst is genomen.

2. Ten aanzien van een eventueel door Simako-BDM in te kopen tweewieler, is de in te kopen tweewieler voor rekening en risico van de wederpartij totdat de feitelijke levering door of namens de wederpartij, en betaling daarvan door Simako-BDM, heeft plaatsgevonden. De bedoelde betaling kan tevens geschieden door verrekening met de koopprijs die door de wederpartij is verschuldigd. Alle kosten ten aanzien van de in te kopen tweewieler, waaronder tevens begrepen de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, komen voor rekening van de wederpartij totdat de bedoelde levering en betaling hebben plaatsgevonden. Tevens de eventuele schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs, komt voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6. | ANNULERING KOOP VAN TWEEWIELERS
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, is de wederpartij gerechtigd om de koopovereenkomst met betrekking tot een tweewieler schriftelijk te annuleren binnen acht dagen na totstandkoming van de overeenkomst, met dien verstande dat het annuleringrecht komt te vervallen als de levering (binnen deze acht dagen) heeft plaatsgevonden. Voorts vervalt het annuleringrecht in geval de overeenkomst mede voorziet in de inkoop van een tweewieler door Simako-BDM, indien de in te kopen tweewieler aan Simako-BDM is geleverd.

2. De wederpartij is in verband met een geldig beroep op het annuleringsrecht als bedoeld in het vorige lid, slechts 15% van de koopprijs van de tweewieler aan Simako-BDM verschuldigd. Partijen kunnen uitdrukkelijk een afwijkend percentage overeenkomen.

3. De vordering van Simako-BDM als bedoeld in het vorige lid dient door de wederpartij te worden voldaan binnen tien dagen nadat de wederpartij de annuleringsverklaring schriftelijk bij Simako-BDM heeft ingediend. Indien de wederpartij de bedoelde vordering niet tijdig voldoet, is Simako-BDM gerechtigd om nakoming van de overeenkomst te vorderen, in welk geval de wederpartij geen beroep meer kan doen op het annuleringsrecht.

ARTIKEL 7. | WERKZAAMHEDEN
1. Indien de overeenkomst voorziet in het door of namens Simako-BDM verrichten van werkzaamheden, staat de wederpartij ervoor in dat zij Simako-BDM tijdig alle informatie verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de betreffende werkzaamheden redelijkerwijs relevant is.

Prijs
2. De wederpartij is gerechtigd opgave te verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsook de termijn van uitvoering en oplevering daarvan, vóór of bij totstandkoming van de overeenkomst.

3. Tenzij partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, is de opgegeven prijs indicatief en aldus bij benadering vastgesteld (richtprijs). Indien de richtprijs van de werkzaamheden met betrekking tot een fiets met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient Simako-BDM contact met de wederpartij op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken, tenzij de totaalprijs van de werkzaamheden beneden de € 20,- blijft.

4. Indien de richtprijs van de werkzaamheden met betrekking tot andere tweewielers dan fietsen met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient Simako-BDM contact met de wederpartij op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken, tenzij de totaalprijs van de werkzaamheden beneden de € 50,- blijft, met dien verstande dat in geval van een totaalprijs vanaf € 150,-, de richtprijs met niet meer dan 10% mag worden overschreden zonder voorafgaand met de wederpartij contact op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.

5. Simako-BDM zal de wederpartij een gespecificeerde rekening verstrekken van de uitgevoerde werkzaamheden.

Opzegging
6. De wederpartij is gerechtigd om de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. In dat geval is de wederpartij gehouden om Simako-BDM een prijs te betalen die naar evenredigheid van de reeds verrichte werkzaamheden wordt vastgesteld.

Retentierecht
7. Simako-BDM is gerechtigd om de tweewieler van de wederpartij die hij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft, onder zich te houden en de afgifte daarvan aldus te weigeren indien en voor zolang de wederpartij:

- de prijs van de werkzaamheden aan de betreffende tweewieler niet (volledig) voldoet;

- de prijs van eerdere verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler niet (volledig) voldoet;

- andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Simako-BDM niet (volledig) voldoet.

8. Simako-BDM kan tevens een beroep doen op het bepaalde in het vorige lid indien een geschil ter zake de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter of enige geschillencommissie.

9. Simako-BDM kan geen beroep doen op het bepaalde in lid 7 indien de wederpartij voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld voor de door haar aan Simako-BDM verschuldigde bedragen.

Teruglevering/vervangen materialen
10. In geval de tweewieler ten aanzien waarvan werkzaamheden zijn verricht, niet binnen twee weken nadat Simako-BDM de wederpartij ervan mededeling heeft gedaan dat de werkzaamheden zijn voltooid, is afgehaald, is Simako-BDM gerechtigd om stallings- c.q. opslagkosten aan de wederpartij in rekening te brengen conform de gebruikelijk door Simako-BDM daarvoor gehanteerde tarieven.

11. Vervangen materialen worden na uitvoering van de werkzaamheden slechts aan de wederpartij ter beschikking gesteld indien zulks bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk is verzocht, bij gebreke waarvan deze materialen eigendom van Simako-BDM worden, zonder dat de wederpartij ter zake op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

ARTIKEL 8. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND
In dit artikel wordt verstaan onder:
a) Overeenkomst op afstand: de overeenkomst tussen Simako-BDM en een consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Simako-BDM en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels een webwinkel van Simako-BDM. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Simako-BDM geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Simako-BDM op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.

b) Producten: alle in het kader van de overeenkomst op afstand door of namens Simako-BDM aan de consument te leveren zaken.

c) Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

Recht van ontbinding
1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij een consumentenkoop betreffende:

a) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

b) de levering van producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

c) de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

d) de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

e) de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

f) een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

3. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Simako-BDM aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Simako-BDM. Zo spoedig mogelijk nadat Simako-BDM in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Simako-BDM de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Simako-BDM retourneren.

6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Simako-BDM is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.

7. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.

8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.

9. Simako-BDM zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen waarop de ontbinding betrekking heeft, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Simako-BDM zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Simako-BDM niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Simako-BDM aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT
1. Simako-BDM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Simako-BDM bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | GARANTIE BIJ VERKOOP
1. Simako-BDM levert in nieuwstaat verkochte tweewielers, onderdelen en toebehoren uitsluitend met de door de fabrikant of importeur verstrekt garantie. In gebruikte staat verkochte tweewielers, onderdelen en toebehoren worden uitsluitend met garantie geleverd indien zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Het bepaalde in het voorgaande van dit lid, laat het bepaalde in het volgende lid onverlet.

2. Een door Simako-BDM, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten op grond van zogenoemde non-conformiteit jegens Simako-BDM kunnen doen gelden.

3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van de tweewielers, onderdelen of toebehoren het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Simako-BDM dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Simako-BDM, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de tweewieler,

onderdelen c.q. toebehoren, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Simako-BDM zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 11. | GARANTIE BIJ UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN
1. Simako-BDM garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door of namens hem verrichte werkzaamheden ten aanzien van (snor-/brom)fietsen, scooters en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden vanaf het moment dat de tweewieler weer door of namens de wederpartij in ontvangst is genomen. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op werkzaamheden ten aanzien van motorfietsen en de daarbij gebruikte materialen, met dien verstande dat een garantieperiode van zes maanden geldt.

2. In verband met een geldige garantieaanspraak van de wederpartij, verbindt Simako-BDM zich jegens de wederpartij tot het alsnog op de juiste wijze, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de wederpartij, uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde werkzaamheden.

3. Geen garantie wordt verstrekt op door de wederpartij opgedragen noodreparaties.

4. De aanspraken van de wederpartij op de garantie vervallen indien:

a) de gebreken het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Simako-BDM dan wel zijn toeleveranciers toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Simako-BDM, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de tweewieler c.q. de gebruikte materialen, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Simako-BDM zijn uitgevoerd;

b) de wederpartij niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Simako-BDM daarvan in kennis stelt;

c) Simako-BDM niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te herstellen.

5. Voor zover in het kader van de garantie, herstel in het buitenland noodzakelijk is, is het de wederpartij, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, toegestaan reparaties door derden te laten uitvoeren na voorafgaand overleg met Simako-BDM, onder eventueel nader door Simako-BDM gestelde voorwaarden. Na instemming van Simako-BDM worden de in het buitenland door een derde verrichte werkzaamheden door Simako-BDM vergoed volgens de gebruikelijk daarvoor door Simako-BDM gehanteerde tarieven, met dien verstande dat de vergoeding nimmer meer bedraagt dan de werkelijk door de derde in rekening gebrachte kosten.

ARTIKEL 12. | PRIJSWIJZIGINGEN
1. Wijzigingen in btw-tarieven en andere heffingen van overheidswege kunnen door Simako-BDM met onmiddellijke ingang aan de wederpartij worden doorberekend.

Bij verkoop
2. Voorts is Simako-BDM gerechtigd om, onverminderd het bepaalde in artikel 4.2, prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen aan de wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de koop middels een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden binnen tien dagen na kennisgeving van de prijsverhoging door Simako-BDM aan de wederpartij, tenzij Simako-BDM alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen.

ARTIKEL 13. | BETALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling contant geschieden bij aflevering van de tweewieler, onderdelen en/of toebehoren c.q. de oplevering van de werkzaamheden.

2. Indien uitdrukkelijk betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. Indien de wederpartij een consument is, wordt in plaats van de bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente in rekening gebracht.

4. Alle kosten in verband met gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke Simako-BDM voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de overeenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de wederpartij.

5. Het bepaalde in lid 3 en lid 4 laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT
1. Alle door Simako-BDM verkochte en geleverde tweewielers, onderdelen en/of toebehoren blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de betreffende overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Totdat de tweewieler in eigendom op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij gehouden om de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler, alsook een cascoverzekering tegen (gedeeltelijk) verlies af te sluiten en in stand te houden. Voorts is de wederpartij, totdat de tweewieler in eigendom op de wederpartij is overgegaan, gehouden om de tweewieler voor haar rekening te doen onderhouden.

3. Simako-BDM is niet gehouden de wederpartij te vrijwaren van wederpartijs aansprakelijkheid als houder van de tweewieler.

4. De wederpartij vrijwaart Simako-BDM van alle eventuele aanspraken van derden die in verband kunnen worden gebracht met het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in dit artikel.

5. De eventueel in te kopen tweewieler wordt pas eigendom van Simako-BDM zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de tweewieler in zijn geheel is betaald. Deze betaling kan geschieden middels verrekening met de koopprijs van de aangeschafte tweewieler.

ARTIKEL 15. | PRIVACY
1. Alle aan Simako-BDM verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Behoudens ondubbelzinnige voorafgaande instemming van de wederpartij en behoudens de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, zal Simako-BDM persoonsgegevens uitsluitend verwerken in verband met de uitvoering van overeenkomst.

2. Simako-BDM is gerechtigd om met voorafgaande uitdrukkelijk instemming van de wederpartij het e-mailadres van de wederpartij te gebruiken om haar middels nieuwsbrieven op de hoogte te houden van aanbiedingen, acties, nieuws of nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het aanbod van producten en/of diensten van Simako-BDM. Indien de wederpartij dergelijke nieuwsbrieven niet langer wil ontvangen, kan zij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven. Voor berichtgeving dat direct relevant is voor de uitvoering van de overeenkomst of betrekking heeft op producten of diensten die eerder door de wederpartij bij Simako-BDM zijn afgenomen, is de bedoelde voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de wederpartij niet vereist.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN
1. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Simako-BDM aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.